BASES FESTIVAL RELLISQUÍN 2023


3a EDICIÓ

1. Objectius

El FESTIVAL RELLISQUÍN és una mostra audiovisual que vol reflexionar sobre la relació que s’estableix entre la ciutat i els seus veïns i veïnes. Busquem projectes que parlin de la vida a les ciutats: moviments reivindicatius, lluites socials, preservació de la memòria històrica, transformacions i canvis urbans, experiències dels veïns i veïnes amb el seu entorn… 

Es volen mostrar projectes que entenguin l’audiovisual com una eina de lluita, denuncia i testimoni de realitats en perill de desaparèixer. Amb aquest festival volem reivindicar l’esperit crític, compromès i cooperatiu, donant a conèixer aspectes que preocupen a la societat i que no es tracten prou a les sales de cinema comercials, als grans mitjans de comunicació i als canals de distribució habituals. Volem programar obres nacionals o internacionals que girin al voltant de la consciència històrica, social, política i activista, posant al capdavant les relacions personals, els drets humans i les realitats quotidianes. 

2. Dates

La 3a edició del FESTIVAL RELLISQUÍN es realitzarà entre el 5 i el 8 d’octubre del 2023

3. Organitzadors

El FESTIVAL RELLISQUÍN l’organitzen les següents entitats:

  • Taula Eix Pere IV 
  • FilmClub
  • Produccions La Llacuna
  • Teleduca. Educació i Comunicació

4. Participants

Poden participar persones físiques i/o jurídiques de qualsevol país, sempre que siguin els titulars dels drets de les obres enviades. L’organització no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres. El/la participant assegura que cap dels continguts de l’audiovisual vulnera cap dret d’una altra persona o corporació. 

En el cas que l’autor/a sigui menor de 18 anys, caldrà que aporti una autorització paterna/materna o del tutor/a legal i un document acreditatiu del signant de l’autorització. 

Cada participant accepta, segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, que les seves dades personals siguin tractades i recollides en un fitxer del Festival. Aquestes dades només seran usades amb finalitats referents a la promoció del propi Festival.  

5. Condicions de les obres

Només s’acceptaran obres d’una durada màxima de 30 minuts. Es poden presentar obres de ficció i documentals, que competeixen a seccions diferents. 

Cada persona o entitat pot presentar un màxim de 3 obres al Festival. 

Les obres NO poden presentar-se més d’un cop al Festival. 

No hi ha límit pel que fa a l’any de producció dels projectes. 

Els films poden estar rodats en qualsevol idioma, però han d’estar SUBTITULATS en català o castellà (sempre que l’idioma de l’obra no sigui cap d’aquestes dues llengües). 

6. Seccions

La distribució de les obres seleccionades per a la 3a edició del FESTIVAL RELLISQUÍN es definiran en funció de la seva temàtica o durada. La creació de la programació i les seccions del Festival aniran a càrrec de l’organització.  Es crearan seccions competitives però també es poden incloure obres fora de concurs si l’organització considera oportuna la projecció d’algun projecte que no compleixi amb les condicions de selecció explicades en aquestes bases.  

7. Premis 

Els guardons del FESTIVAL RELLISQUÍN es divideixen de la següent manera. 

Ficció

1r premi: 500e

2n premi: menció 

Documental

1r premi: 500 euros

2n premi: Menció 

Curts en 36: Curts rodats en 36 hores, el cap de setmana previ al Festival (aquest guardó es decidirà per votació popular durant el certamen). El premi consisteix en un val que es pot utilitzar als comerços adherits a l’Eix Comercial del Poblenou. 

1r premi: 75 euros

2n premi: 25 euros

La incorporació de qualsevol altre premi que no figuri a les bases serà anunciat per les vies de comunicació del Festival (web, mail, xarxes socials…). 

Els guanyadors/es autoritzen al Festival a utilitzar de forma GRATUÏTA la seva imatge i el seu nom en qualsevol activitat de difusió promocional relacionada amb el propi Festival. 

Un cop feta pública la decisió del jurat, es comprovarà que els premiats compleixen tots els requisits establerts a la normativa d’aplicació. A efectes de cobrament del premis, el Festival pren com a referència la persona física que hagi presentat l’obra. En el cas d’obres col·lectives, el representant o apoderat únic de l’agrupació o, en cas de cessió, les dades de la persona física o jurídica a qui s’hagi cedit el premi. Els premis seran abonats a través de transferència bancària en el compte indicat pels premiats. L’import dels mateixos estarà subjecte a les retencions que estableixi la legislació vigent.

En el cas que aquesta persona sigui menor d’edat es pren com a referència les dades paternes / maternes o dels tutors/es legals que han signat l’autorització.

S’estableix un termini màxim de 30 dies naturals, a partir del dia següent de l’acte de cloenda, perquè totes les persones premiades lliurin a l’organització la documentació requerida per cobrar els premis atorgats. En cas de no rebre aquesta documentació en el termini establert quedarà sense efecte el pagament de l’import del premi.

8. Jurat

El jurat estarà format per cineastes, professionals del cinema, de l’educació i membres de la societat civil. Les seves decisions són inapel·lables. Els premis poden ser declarats nuls si el jurat així ho considera. 

El jurat podrà rebutjar les obres que no ofereixin garanties tècniques per a la seva projecció. Igualment, el Jurat podrà excloure (segons el seu propi criteri) aquelles obres que el seu contingut vulneri la dignitat humana i/o promogui l’ordi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social. 

9. Inscripció

La participació en aquest Festival és gratuïta. Totes les obres s’han d’enviar entre els dies 27 de març al 4 de juny del 2023.  Per a inscriure les obres es poden utilitzar qualsevol de les següents vies:

  1. A través de la plataforma Festhome
  2. Enviant un correu electrònic a info@festivalrellisquin.org En aquest cas, caldrà enviar un link per a poder visionar el vídeo i un document amb les següents dades: 

Persona de contacte (nom, cognoms, DNI, adreça postal, telèfon i correu electrònic)

Autor (nom, cognoms, DNI)

Productora

Títol de l’obra

Durada

Fotografies (cartell del film i dues captures del vídeo)

Data i lloc de la seva realització

Sinopsi curta (una frase que resumeixi l’obra)

Sinopsi llarga (10 línies com a màxim)

La inscripció de les obres al Festival es realitza SENSE cap compromís d’exclusivitat

Participar al FESTIVAL RELLISQUÍN implica cedir els drets de les obres presentades per un màxim de dues projeccions durant l’any següent a la celebració del Festival on s’han presentat, només per a activitats paral·leles vinculades al certamen 

10. Format dels arxius

Les obres que vulguin participar s’han d’enviar en format .MP4, resolució 1920×1080 i compressió H264 a 8 MB/s o superior. 

11. Exhibició de les obres

Les obres seleccionades es projectaran de forma presencial en diverses sessions obertes al públic entre els dies 5 i 8 d’octubre del 2023. L’organització es compromet a no alterar o modificar l’obra original seleccionada. 

El programa de les projeccions es farà públic amb anterioritat a l’inici del Festival i es farà arribar per mail a tots els participants. També comunicarà per mail el calendari complet de les projeccions del Festival i es farà públic a través del web i les xarxes socials del Festival. Animem als autors a participar en les sessions on es mostri la seva obra i a les altres activitats organitzades pel Festival. 

Si es realitza qualsevol emissió de l’obra de forma online, l’organització es posarà en contacte amb els responsables de cada obra per demanar un nou consentiment, especificant la plataforma que s’utilitzarà i les condicions d’aquesta exhibició. 

Amb la presentació de les obres, els autors/es autoritzen a l’organització a l’ús d’una part de les seves obres a través de diversos formats i plataformes, sense un objectiu comercial i amb la intenció de promoure i donar difusió al Festival. L’organització es reserva el dret a utilitzar de forma gratuïta i sense comunicació prèvia, fragments de les obres seleccionades per a la promoció del Festival a través de qualsevol mitjà de transmissió, així com el seu ús en sessions especials o de promoció que es puguin realitzar en les dates anteriors o posteriors al Festival. 

Participar al FESTIVAL RELLISQUÍN implica cedir els drets de les obres presentades per un màxim de dues projeccions durant l’any següent a la celebració del Festival on s’han presentat, només per a activitats paral·leles vinculades al certamen. Davant de qualsevol canvi en les condicions de projecció o difusió de les obres seleccionades (així com altres circumstàncies no previstes en aquestes bases), l’organització es posarà en contacte amb el/la responsable de la inscripció. 

12. Anunci i entrega de premis

Els guardons es faran públics el dia 8 d’octubre del 2023, durant la sessió de clausura del Festival. Posteriorment es comunicaran els guardons als responsables de les obres premiades i es penjaran al web i a les xarxes socials del Festival. 

13. Responsabilitat

Les persones que presenten les obres a aquest certamen es responsabilitzen de les possibles reclamacions per drets de tercers 

14. Canvi de les bases

L’organització es reserva el dret a modificar les bases si les circumstàncies ho requereixen. Tots els participants i els seleccionats seran informats de les modificacions i les causes que han provocat els canvis. 

15. Acceptació de les bases

Presentar una obra al certamen implica l’acceptació de tots els punts d’aquestes bases. 


El Poblenou, Barcelona. 24 de febrer del 2023